Hongarije Specialist: Hotels in Boedapest, Campings, Stedenreizen en veel meer!

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Privacy Policy TTS – Centraal Europa Reizen

TTS – Centraal Europa Reizen, TTS – De Hongarijespecialist® in het kort TTS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TTS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Organisatie

Als TTS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de volgende doelstellingen waarvoor deze zijn verstrekt:
- TTS verwerkt uw persoonsgegevens om de reisovereenkomst te kunnen afhandelen. Hieronder vallen camping verblijf boekingen, hotel boekingen, boekingen voor rondreizen en boekingen voor speciale wellness en kuurreizen.
- TTS verwerkt uw persoonsgegevens voor het boeken van vliegtickets bij luchtvaartmaatschappijen zoals KLM, Transavia, Wizzair of Easyjet.
- TTS verwerkt uw persoonsgegevens voor het versturen van e-mails m.b.t.: het versturen van facturen / vouchers, antwoorden op vragen, reisbescheiden, verzoek tot het schrijven van een review/beoordeling na uw verblijf en nieuwsbrieven.
- TTS verwerkt persoonsgegevens over gezondheid wanneer de betrokkene deze zelf openbaar maakt, dit kunnen gegevens zijn zoals: rolstoelgebruik, dieet, etc.

Voor de bovengenoemde doelstellingen kan TTS de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- voorletters, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, betaalgegevens, aantal volwassenen en kinderen (met leeftijden) voor het boeken van een verblijf op campings of in hotels.
- naast de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor het boeken van een camping / hotel verblijf kunnen wij voor het boeken van een eventueel aanvullend vliegticket tevens de eerste voornaam volgens paspoort en (meisjes)achternaam van de klant vragen.
- e-mailadres voor het versturen van de factuur/voucher, antwoorden op vragen, reisbescheiden, verzoek tot het schrijven van een review/beoordeling van het geboekte verblijf en nieuwsbrieven.

Naast persoonsgegevens die wij van u kunnen vragen zijn er ook persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen. Ook als u bij ons geen boeking plaatst verzamelen wij op onze sites informatie als uw IP adres, de datum en tijd dat u onze sites/pagina's bezocht, de gebruikte hardware, software en browser dat u gebruikt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelstellingen.

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Dienstverlening door derden

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op onze server en op servers van derde partijen. Onze websites zijn ondergebracht bij "EuroVPS" in Amsterdam. Wij maken daarnaast gebruik van verschillende diensten van derden voor specifieke doeleinden zoals "Mailchimp" voor het versturen van nieuwsbrieven en "Sendinblue" voor het versturen van transactionele emails als facturen/vouchers en antwoorden op vragen van onze klanten. Deze derde partijen voldoen aan de wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation (GDPR).

Bewaartermijn

TTS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neemt u dan contact met ons op.

TTS – V.O.F. voor TTS – Centraal Europa Reizen, TTS – De Hongarijespecialist®
Patrijslaan 27
2261 EA Leidschendam

E-mail adressen:
boeking@hongarijespecialist.nl
boeking@centraaleuropareizen.eu
Tel.: 070 327 0998

Laatste wijziging: 1 mei 2018